DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ KONSTRUKCE BUDOV A ENERGETICKÁ STAVEBNICE INSOWOOL „DIFFU“


Příroda se neustále snaží vyrovnat klimatické rozdíly mezi interiérem stavby a okolním prostředím. To se u obvodových a střešních plášťů projevuje dvojím způsobem: - V exteriéru a interiéru budovy jsou vesměs rozdílné teploty. Snaha po vyrovnání teplot se v konstrukcích stěn a střech projevuje vznikem tepelných toků (které mají v zimě za následek tepelné ztráty, v létě naopak tepelné zisky budovy). - V exteriéru a interiéru budovy jsou vesměs rozdílné koncentrace vodní páry v ovzduší. Snaha po vyrovnání vlhkostních koncentrací se v konstrukcích stěn a střech projevuje vznikem toků páry, nazývaných difúzními toky. Sám mechanismus přenosu se nazývá difúze.

Všechny konstrukce tradičního stavitelství automaticky průchod obou toků umožňují. Avšak u většiny novodobých konstrukcí zateplení podkroví a dále u celé řady konstrukcí dřevostaveb se bohužel používají tzv. parozábrany, což jsou vesměs fólie (plastové nebo kovové), které průchod vodních par zcela znemožňují. Příroda ovšem pochopitelně navzdory tomuto opatření své zákonitosti i nadále prosazuje. Nepřekvapuje proto, že u konstrukcí s parozábranami se objevují různorodé problémy s vlhkostí v místech s porušenými nebo špatně provedenými parozábranami, v místech různých prostupů, kde trvalé dotěsnění konstrukcí není možné atd. Typickým projevem příliš zatěsněných interiérů jsou problémy s vchodovými dveřmi. Vodní pára prochází (tentokrát vesměs i prouděním) klíčovými dírkami vchodových dveří a kondenzuje v nich. To způsobuje podle povahy konstrukce korozi zámků, případně vlhnutí dveřních křídel. Používání parozábran je tak v jistém smyslu „bojem proti přírodě“. Ze zkušenosti obecně víme, že se dlouhodobě vzato jedná vždy o boj marný. Z této filosofie vycházejí i všechna řešení energetické stavebnice Insowool „diffu“. Všechny navržené konstrukce této stavebnice umožňují v rozumné míře (tj. tak, aby nedošlo k ohrožení konstrukce) průchod vodní páry. Tyto konstrukce se obecně nazývají difúzně otevřené. Je třeba připomenout, že výše uvedená úvaha se týká i konstrukcí dodatečného zateplování stěn a zdí stávajících objektů. Je velmi důležité, jaký typ tepelné izolace se na zateplení objektu použije. Neprodyšné tepelné izolace (zejména pěnové plasty jako například pěnový polystyrén nebo polyuretan) podstatně mění vlhkostní režim staveb, poněvadž pronikavě snižuje „stávající“ difúzní toky, dlouhé roky probíhající před aplikací zateplení. Dalším důležitým faktorem je povrchová úprava tepelné izolace. I pokud použijeme dobře prodyšnou tepelnou izolaci (minerální vlákna, dřevovláknité desky Hofatex), potom pokud je povrchovou úpravou tenkovrstvá omítka neschopná vodní páru propustit (typicky omítkoviny nejlacinější akrylátové báze), potom je dopad na zateplovanou budovu stejný. Současně s dodatečným zateplením se často mění i okenní výplně. Původní stará, špatně těsnící okna jsou nahrazována okny moderními, která hermeticky oddělují prostředí interiéru a exteriéru. Výsledkem takto komplexně provedených dodatečných zateplení, které neumožňují průchod vodní páry, bývá zvýšený výskyt plísní na površích interiérů, kondenzace vody uvnitř konstrukcí, snížení životnosti samotného zateplení atd. Naproti tomu konstruování střešních a obvodových plášťů v konceptu difúzně otevřených konstrukcí přináší jak uživateli stavby, tak i samotné konstrukci stavby zejména následující výhody:
- Hygiena vnitřního prostředí. U difúzně otevřených konstrukcí probíhá na vnitřních površích (interiéry) trvalý vzájemně protisměrný pohyb vodní páry a suchého vzduchu. Tento „průvan“ vytváří pro růst mikrobiologických kultur a plísní nepříjemné prostředí. Díky tomu se obecně snižuje riziko osídlení povrchů interiérů mikrobiologickými kulturami a plísněmi.
- Regenerační schopnost. Jednou ze zásadních vlastností konstrukcí, které rozhodují o jejich trvanlivosti, je schopnost zbavit se nadměrné vlhkosti (zejména důležité u konstrukcí s dřevěnými prvky). Nadměrná vlhkost – tzv. havarijní vlhkost – se do konstrukce může dostat různými cestami. Může dojít k promáčení nepřikryté konstrukce během výstavby vlivem dlouhodobých srážek, voda se do konstrukce může dostat porušenou střešní krytinou, poruchou rozvodů vody atd. Jediný mechanismus, který konstrukci umožňuje se přebytečné vody zbavit, je právě difúze. Pokud umožníme průchod vodní páry z nitra konstrukce oběma povrchy, zásadně tím zvýšíme její regenerační schopnost a tedy i životnost a trvanlivost.

Všechny skladby konstrukcí v energetické stavebnici Insowool „diffu“ jsou proto koncipovány jako difúzně otevřené konstrukce.

Souhrnně lze podstatné vlastnosti difúzně otevřených konstrukcí energetické stavebnice Insowool „diffu“ znázornit pomocí následujících osmi schematických obrázků:

DIFÚZNÍ OTEVŘENOST

difuzni otevrenost obrazek

Skladby konstrukcí neobsahují žádné parozábrany, které by bránily prostupu vodních par a suchého vzduchu stěnou či střechou. Tento fakt pozitivně ovlivňuje kvalitu vnitřního mikroklimatu ze zdravotního hlediska a umožňuje určité „dýchání“ konstrukcí stěn a střešních plášťů.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

energeticka uspornost obrazek

Vynikající tepelně izolační vlastnosti používaných materiálů umožňují vytvářet objekty a konstrukce s minimálními energetickými ztrátami. Podle volitelných variant tlouštěk jednotlivých vrstev konstrukcí je možné dosáhnout parametrů nízkoenergetického až pasívního domu.

TEPELNÁ STABILITA

tepelna stabilita obrazek

Díky užití desek Hofatex, které mají značně vysokou tepelně akumulační schopnost, nedochází k letnímu přehřívání objektů. Odstraňuje se tak jedna z mála nevýhod dřevostaveb – jejich malá tepelná stabilita (zejména s ohledem na letní období). Fázový posuv teplotního kmitu dosahuje hodnot 7 až 13 hodin.

POŽÁRNÍ ODOLNOST

pozarni odolnosti obrazek

Desky Hofatex mají značnou požární odolnost. Při hoření jejich povrch zuhelnatí a zamezí tak rychlému šíření požáru do nitra konstrukcí. Výsledkem je nadstandardní požární odolnost konstrukcí, která dosahuje hodnot 90 minut z interiéru a 120 minut z exteriéru.

ZVUKOIZOLAČNÍ SCHOPNOST

zvukoizolacni schopnost obrazek

Plošná hmotnost dřevěných konstrukcí v systémech „diffu“ je vlivem jejich skladeb a desek Hofatex vyšší, než je tomu u běžných dřevostaveb. Z toho plyne i vyšší zvukoizolační schopnost. Objekty proto lépe izolují proti hluku ve vnějším prostředí staveb.

REGENERAČNÍ SCHOPNOST

regeneracni schopnost

Difúzně otevřená konstrukce má schopnost zbavit se případné nadměrné vlhkosti. Ta se v konstrukci může objevit, dojde-li například k uzavření nadměrné vlhkosti během výstavby nebo dojde-li k havarijní situaci (kapající rozvody vody, poškození konstrukce apod.). Difúzně otevřená konstrukce v mrazivém počasí automaticky vysýchá.

EKOLOGIE A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

ekologie obrazek

Konstrukce v systémech „diffu“ mohou být realizovány výhradně s použitím ekologických, zdravotně nezávadných materiálů (desky Hofatex, minerální izolace Ecose, konopí, vlna). Proto jsou tyto konstrukce šetrné k životnímu prostředí a vytvářejí zdravé prostředí uvnitř staveb.

OVĚŘENÁ ŘEŠENÍ A CERTIFIKACE

overena reseni a certifikace

Vybrané konstrukce v systému „diffu“ mají stavební certifikát, který osvědčuje, že konstrukce je navržena v souladu s se základními požadavky a určenými technickými normami.

zpět >>